فایل word بررسي رابطه ي دانش جنسي با سلامت روان دانش آموزان دختران مقطع متوسطه دوم 18-15 سال شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي دانش جنسي با سلامت روان دانش آموزان دختران مقطع متوسطه دوم 18-15 سال شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مقدمه: نوجوانی دوره ای است که فرد دچار تغییرات و تحولات جسمی و روانی اساسی میشود لذا بررسی کردن فرد در این دوره سنی حساس بسیار مهم است. یکی از مهمترین ویژگی های این دوره، رشد جنسی و اندامهای جنسی نوجوان است که منجر به نگرانی هایی در فرد می شود و منجر به کاهش سلامت روان و حتی پدیدایی اختلالات روانی در فرد می شود که در صورت داشتن اطلاعات جنسی و دانش جنسی کافی می تواند این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارد. روش: این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم 18-15) سال) شهرستان اهواز است که در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق و امکانات موجود تعداد 30نفر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان اهواز را به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامههای محقق ساخته ی دانش جنسی است. یافته ها: 13/3و %26/7 از دانش آموزان در افسردگی و کارکردهای جسمانی نمرات بالایی آوردند که حاکی از وضعیت نامطلوب در سلامت روان آنها به حساب می آید و همچنین دانش جنسی این دختران با افسردگی و سلامت روان ارتباط منفی و معناداری داشت و دانش جنسی توانایی پیش بینی کردن این دو مولفه سلامت روان را داشت. بحث و نتیجهگیری: وضعیت سلامت روانی و دانش جنسی نوجوان دختر بررسی شد که نتایج آن حاکی از آن بود که دانش جنسی با سلامت روان آنها ارتباط معناداری دارد که این موضوع با تحقیقات پیشین بررسی شد و پیشنهاد پژوهشگر این است که به منظور ارتقا سلامت روان دانش آموزان برنامه هایی جهت افزایش دانش جنسی آنها ارائه شود.

لینک کمکی