فایل word بررسي روانشناختي شخصيت پهلوي دوم و نقش ان در دولت تحصيلدار و رانتير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روانشناختي شخصيت پهلوي دوم و نقش ان در دولت تحصيلدار و رانتير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

در بررسی عوامل شکل گیری انقلاب اسلام ایران نظریه های متاوفتی ارائه شده است. پیرامون عوامل اقتصادی انقلاب اسلامی ایران نظریه دولت تحصیلدار از جایگاه ویژهای برخوردار است اندیشمندانی مانند خانم تدااسگاچ پل در بررسی انقلاب اسلامی ایران به این موضوع توجه شایانی مبذول داشتهاند ویکی از عوامل انقلاب ایران را نتی شدن دولت قبل از انقلاب میدانند:در این پژوهش سعی شده است مفهوم رانت و دولت رانتی و ویژگیهای دولت رانتی به خوبی شناسایی شده و با رویکرد تطبیقی با دولت قبل از انقلاب به ویژگیهای آن دولت در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای اتخاذ تصمیمات اقتصادی آن دولت که در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز تاثیر گذار بوده است پرداخته شود. شایان ذکر است این پژوهش ملت انقلاب ایران را صرفا0 رانتی شدن دولت قبل از انقلاب نمیداند و تنها به بعدی از ابعاد انقلاب اسلامی ایران میپردازد.طبیعی است بررسی علت اصلی یا علل اصلی انقلاب ایران نیازمند پژوهش مستقل میباشد.

لینک کمکی