فایل word بررسي عوامل روانشناختي (سرمايه هاي روانشناختي) مرتبط با ميزان مشارکت ديني دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل روانشناختي (سرمايه هاي روانشناختي) مرتبط با ميزان مشارکت ديني دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور نمونه ای به تعداد 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به روش در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی و عمل به باورهای مذهبی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-23 با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: رابطه بین سرمایه روانشناختی با مشارکت دینی دانشجویان با ضریب همبستگی 0/54 در سطح 0/001 مثبت و معنادار است. همچنین، از میان انواع متغیرهای پیش بین، متغیر امیدواری نسبت به بقیه متغیرهای پیش بین قادر است با ضریبی معادل 0/41 واریانس مشارکت دینی دانشجویان را مورد پیش بینی قرار دهد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد یکی از عوامل موثر در مشارکت دینی دانشجویان، عوامل روانشناختی آن ها از جمله سرمایه روانشناختی است. که در این بین، میزان امیدواری عامل مهم تری نسبت به دیگر عوامل روانی بر مشارکت دینی دانشجویان تاثیرگذار است.

لینک کمکی