فایل word بررسي عوامل موثربرطلاق عاطفي دربين زنان شهرستان پلدختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثربرطلاق عاطفي دربين زنان شهرستان پلدختر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقاله حاضربه فایل word بررسي عوامل موثربرطلاق عاطفي دربين زنان شهرستان پلدختر می پردازد.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان ساکن در این شهر و حجم نمونه برابر با 150نفر می باشد.روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و چارچوب نظری تحقیق، نظریات بوهانان ،پارسونزوباورمن است.روش تحقیق پیمایش وابزار کار پرسشنامه است .یافته ها تحقیق نشان می دهد که بین همسان همسری،ساختارقدرت در خانواده ،نوع شغل زنان و همسرانشان با طلاق عاطفی رابطه وجود دارد. .از یافته ها استنباط می شود که هر گاه تعادل ساختار خانواده برهم می خورد ،همسان همسری کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تغییراتی در ساختار اشتغال زنان و مردان بوجود می آید طلاق عاطفی در خانواده ها مشهود می شود . همچنین نتایج رگرسیون بیانگر آن است که متغیر های مستقل تحقیق ،حدود0/515از واریانس و تغییرات طلاق عاطفی را تبیین می کند.

لینک کمکی