فایل word بررسي مدل چهاربعدي فلنر بر کفايت اجتماعي دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص پسر دوره دوم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مدل چهاربعدي فلنر بر کفايت اجتماعي دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص پسر دوره دوم ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه: بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال یادگیری از مشکلاتی در مهارتهای ارتباطی رنج میبرند. هدف از این پژوهش بررسی کفایت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص میباشد. روش: در پژوهش حاضر از روش همبستگی و رگرسیون به بررسی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و برای تحلیل داده های آمار توصیفی و استنباطی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمامی دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری میباشد. نمونه شامل 24 دانش آموز پسر با مشکلات ویژه یادگیری در دوره دوم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس ناحیه ی 3 شهر شیراز بود. آزمودنیها از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و از طریق آزمون کفایت اجتماعی فلنر و پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات (CLDQ) بررسی شدند. یافته ها: حاکی از آن بود که بین متغیرهای پژوهش ارتباط و همبستگی معناداری وجود داشت و مدل فلنر توانایی پیش بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان اختلال یادگیری خاص را دارا بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج همسو و ناهمسو با توجه به یافته های پژوهش ارائه شدند و پیشنهاد میشود که با توجه به اهمیت موضوع کفایت اجتماعی و توانایی های اجتماعی کودکان خصوصا در مورد کودکان اختلال یادگیری مداخلات روان شناختی بیشتری در مورد آنها ارائه شود.

لینک کمکی