فایل word بررسي ميزان ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي وسلامت روان ماموران آتش نشاني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي وسلامت روان ماموران آتش نشاني شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

شغل نقشی اساسی در زندگی افراد دارد و زمان زیادی از عمر هر فردی صرف کار کردن میشود. به این ترتیب نوع شغل و شرایط محل کار میتواند نقشی اساسی در سلامتی جسمی و روانی فرد داشته باشد. شغل آتش نشانی از جمله مشاغلی است که کارکنان آن استرس زیادی را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استرس شغلی و بعضی منابع مرتبط با آن و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و سلامت روان آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران طراحی گردید. این پژوهش به صورت مطالعه مقطعی بر روی 150 آتش نشان مرد که به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب گردیده بودند به انجام رسید. برای سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه اسیپو، برای فرسودگی شغلی از پرسشنامه مازلاک و برای سلامت روان از پرسشنامه SCL90_R استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان نمره نهایی استرس شغلی در این افراد به ویژه در بعد محیط فیزیکی نسبتا بالا بود. بیشترین میزان استرس شغلی در مقیاسهای کوشش بدنی و مواجهات خطرناک وجود داشته است. ولی در مقیاسهای دیگر میزان استرس شغلی در حد متوسط یا پایین قرار دارد. همه ابعاد استرس شغلی با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه معناداری را نشان داد. همچنین استرس شغلی و ابعاد آن با سلامت روان و خرده مقیاس های آن ارتباط معنا داری داشت. بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روان نشان داد که فرسودگی شغلی بالا با سلامت روان پایین رابطه دارد. بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که هر چند این عوامل در فرسودگی و سلامت روان تاثیر دارند اما میزان آن قابل ملاحظه نبود. با سن رابطه منفی معنی دار نشان داده است. بر اساس تقسیم بندی کارازک این شغل در گروه فعال، و نه گروه با استرس بالا، قرار می گیرد. در مقیاس فشار کاری زمانی نیز میزان استرس شغلی بالا می باشد میزان استرس شغلی در افراد جوان تر و در کسانی که شغل دوم داشته اند به صورت معنی داری افزایش نشان می دهد.

لینک کمکی