فایل word بررسي ميزان عزت نفس در بين دوگروه مشاوره و علوم تربيتي دانشگاه شهيد رجايي اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان عزت نفس در بين دوگروه مشاوره و علوم تربيتي دانشگاه شهيد رجايي اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی میزان عزت نفس در بین دوگروه مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه شهید جایی ارومیه می باشد.در این تحقیق از پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت)56سوالی(برای نظر سنجی از جامعه ی نمونه استفاده شده است،روش تحقیق توصیفی – همبستگی بوده که جامعه آماری آن را دانشجویان دو گروه مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه ارومیه تشکیل می دهد،که نمونه 15 نفری از هردو گروه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.یافته ها نشان داد که بین عزت نفس دانشجویان هردو گروه)مشاوره و علوم تربیتی( با رشته تحصیلی وپایگاه هویت اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی