فایل word بررسي نقش استرس شغلي در پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش استرس شغلي در پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی رابطه ی استرس شغلی با عملکرد شغلی بود. کارکنان بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397، جامعه پژوهش بودند و 302 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استرس شغلی فیلیپ رایس((1992 و پرسشنامه ی عملکرد شغلی پاترسون1992 استفاده شد. تحلیلها با روش ضرایب همبستگی و رگرسیون انجام شد. یافته ها نشان داد که استرس شغلی با عملکرد شغلی رابطه معنادار داشت و آن را پیشبینی میکرد. در نتیجه میتوان استرس شغلی را جزء عوامل زیربنایی مرتبط با عملکرد شغلی دانست.

لینک کمکی