فایل word بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در سرسختي روان شناختي در دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در سرسختي روان شناختي در دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل word بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در سرسختي روان شناختي در دانش آموزان دختر بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بوکان بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه تنظیم هیجان جان و گروس، سخت رویی کوباسا بودند. داده ها با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تنظیم شناختی هیجان (ارزیابی مجدد، سرکوب) با سرسختی روان شناختی(چالش،تعهد،کنترل) رابطه وجود دارد. ارزیابی مجدد و سرکوب در تبیین مولفه های سرسختی روان شناختی (چالش، تعهد، کنترل) نقش دارند.

لینک کمکی