فایل word بررسي نقش رهبري مشارکتي معلمان بر خوش بيني تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش رهبري مشارکتي معلمان بر خوش بيني تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری مشارکتی معلمان بر خوشبینی تحصیلی معلمان شهرستان صورت گرفت. از میان معلمان آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1398-1399 مشغول به کار بودند تعداد 112 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و تصادفی ساده می باشد. از دو پرسشنامه خوش بینی تحصیلی و پرسشنامه رهبری مشارکتی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج ذیل بدست آمده است: که معناداری خوش بینی تحصیلی با رفتار شهروندی سازمانی به دست آمد که همه متغیرها سبب بهبود عملکرد و تحقق اهداف در مدارس می شود.

لینک کمکی