فایل word پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس شفقت خود در زنان متاهل شاغل در ادارجات دولتي شهر اصفهان در سال 97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس شفقت خود در زنان متاهل شاغل در ادارجات دولتي شهر اصفهان در سال 97 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شفقت خود به عنوان متغیر پیشبین برای رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل در اداجات دولتی شهر اصفهان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متاهل شاغل در ادارجات دولتی شهر اصفهان بودند که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی هودسن و پرسشنامه شفقت خود استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS-20 و روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین متغیر شفقت خود با رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری به مقدار r=0/771 وجود دارد. علاوه براین، شفقت خود با ضریب بتای 0/591 پیش بینی کننده معنادار رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل است(.(p> 0/01 لذا بر اساس این یافته ها میتوان نتیجه گرفت که شفقت خود، پیش بینی کننده معنادار رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل می باشد.

لینک کمکی