فایل word پيش بيني عملکرد شغلي بر اساس سرمايه روانشناختي کارکنان شرکت اسنواشهر اصفهان سال 96-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني عملکرد شغلي بر اساس سرمايه روانشناختي کارکنان شرکت اسنواشهر اصفهان سال 96-95 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس سرمایه های روانشناختی در کارکنان شرکت اسنوا شهر اصفهان (1396) انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و رگرسیون است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شاغل در شرکت اسنوا بودند که تعداد 127 نفر بعنوان نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و سرمایه روانشناختی لوتانز((PCQ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد شغلی بر اساس سرمایه ی روانشناختی در سطح (P 0/001) قابل پیش بینی نیست.

لینک کمکی