فایل word تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد غني شده با شفقت بر تنظيم هيجاني دختران نوجوان بد سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد غني شده با شفقت بر تنظيم هيجاني دختران نوجوان بد سرپرست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فایل word تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد غني شده با شفقت بر تنظيم هيجاني دختران نوجوان بد سرپرست بود. طرح پژوهش از نوع طرحهای نیمه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون همراه با گروه آزمایشی وکنترل بود. اعضای نمونه 20(نفر( از میان نوجوانان17تا 13 ساله بد سرپرست منطقه حصه شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل 10( نفر( و آزمایش 10( نفر( تقسیم شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نسخه ده آیتمی پرسشنامه تنظیم هیجانیERQ ،گراس و جان )2003( طی 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت برای گروه آزمایش ارائه شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزار Spss20 استفاده شد. بین میانگین نمرات تنظیم هیجانی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری )p 0/001( مشاهده شد.

لینک کمکی