فایل word تحليلي بر کتب چاپ سنگي دوره قاجار (بررسي شباهت ها وتفاوت هاي تصاوير دو کتب چاپ سنگي شاهنامه فردوسي و طوفان البکاء به قلم ميرزا علي قلي خوئي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر کتب چاپ سنگي دوره قاجار (بررسي شباهت ها وتفاوت هاي تصاوير دو کتب چاپ سنگي شاهنامه فردوسي و طوفان البکاء به قلم ميرزا علي قلي خوئي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کتاب های چاپ سنگی دردوران قاجار زندگی دوباره مصور سازی کتب ایرانی را از سرگرفت. علی رغم این که مصور سازی کتاب های چاپ سنگی از نظر کیفیت تفاوت های قابل توجهی با نگارگری قدیم ایران داشت، اما با ادامه یافتن برخی سنت های کتاب آرایی و تاثیر پذیرفتن از هنر عامیانه و تاثیر متقابل بر آن، برخی سنت های کتاب آرایی ایران در شکل و محتوای متفاوت، مجددا احیا شدل هدف مقاله حاضر معرفی ویژگی های ساختاری کتاب های چاپ سنگی مصور و مقایسه یه ترکیب بندی تصاویر و نقوش شاهنامه فردوسی و طوفان البکاء در صفحه آرایی و کتابت دوره قاجار است و در این راستا با ارائه تاریخچه کوتاهی از صنعت چاپ و معرفی انواع مضامین کتب چاپ سنگی به بررسی فضای تصویری این دو کتب می پردازیمل ساختار کتاب آرایی در کتب چاپ سنگی مبتنی بر حرکت های سنتی کتاب سازی ایرانی است و نحوه استفاده از عناصر بصری و سایر اصول از همان مبانی هنری دوره های قبل، نظیر استفاده از سطر، جدول کشی، کتابت و تصویر پیروی می کند

لینک کمکی