فایل word جايگاه عوامل آموزشگاهي در ايجادسازگاري اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه عوامل آموزشگاهي در ايجادسازگاري اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان است که به شیوه ی اسنادی در خرداد ماه 1398 با بهره گیری از منابع وموضوعات مرتبط با موضوع انجام گرفت. با توجه به استنباط های انجام شده می توان گفت که برای اینکه سازگاری اجتماعی در مدرسه محقق شود باید به عوامل آموزشگاهی همچون عملکرد مدیران معلمان ودانش آموزان مدرسه به عنوان ارکان مهم آموزش وپرورش که در آن محیط مشغول به کارندتوجه کرد،شرایط را برای تدریس وتحقق اهداف آموزش وپرورش که یکی از آن اهداف سازگاری اجتماعی است فراهم کرد،فضای فیزیکی مدارس نیز می توانند در سازگاری اجتماعی نقش ایفا کند به گونه ای که هر چه محیط آموزشی ماجذاب تر و زیباتر ومجهزتر باشد زمینه برای تحقق اهداف فراهم می گردد؛ پیشنهاد می شوددر پژوهش های بعدی پیرامون مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقاله ای نوشته می شود.

لینک کمکی