فایل word جوانان و ناهنجاري هاي رفتاري (مورد مطالعه جوانان استان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جوانان و ناهنجاري هاي رفتاري (مورد مطالعه جوانان استان البرز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی و شناخت تاثیر عوامل خانوادگی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر ناهنجاری های رفتاری جوانان در استان البرز است به عبارت دیگر در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شودکه چرا بعضی از جوانان مرتکب نا هنجارهای رفتاری می شوند داده های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه وبا شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی از یک نمونه 400 نفری از جوانان استان البرز، جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آماری استنباطی مانند گاما و کندال B و ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوار به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند یافته ای پژوه شی حاکی از آن ا ست که ضعف کنترل اجتماعی و علقه اجتماعی ضعیف، ارتباط با دو ستان ناهنجار، سابقه برچسب منفی خوردن، تحصیلات والدین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، میزان دینداری شخصی، بعد خانوار، درآمد ماهیانه خانواده، میزان گ سیختگی خانواده، اح ساس و ضعیت آنومی در جامعه، پندا شت مثبت از خود، ا شتغال والدین، جن سیت، میزان استفاده از تولیدات فرهنگی خارجی و تعهدات آموزشگاهی در بروز ناهنجاریهای رفتاری جوانان موثرند رابطه آنها با اطمینان بیش از ./99 درصد معنی دار بوده است

لینک کمکی