فایل word رابطه اثربخشي سازماني با تعهد سازماني کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه اثربخشي سازماني با تعهد سازماني کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی سازمانی انجام شد. روش تحقیق از نوع کمی و به صورت توصیفی(پیمایش) انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه اثر بخشی پارسونز((1969 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر((1990 جمع آوری شد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه تهران(( N=2000 بود که از این میان 244 نفر به صورت روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد (ضریب آلفا برای پرسشنامه تعهد سازمانی0/917و برای پرسشنامه اثربخشی سازمانی 0/962 بدست آمد). نتایج کلی حاکی از آن است که بین اثربخشی سازمانی و تعهد عاطفی((r=0/481 و اثربخشی سازمانی و تعهد هنجاری((r=0/435 رابطه معنی داری وجود دارد و بین مولفه تعهد مستمر و اثربخشی رابطه معنیدار وجود ندارد، همچنین 0/397 واریانس(( R2=0/397 متغیر اثربخشی سازمانی توسط مولفه های تعهد سازمانی تبیین شده است.

لینک کمکی