فایل word رابطه بين تاب آوري و ذهن آگاهي ورزشکاران مرد شهرستان سراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين تاب آوري و ذهن آگاهي ورزشکاران مرد شهرستان سراب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فایل word رابطه بين تاب آوري و ذهن آگاهي ورزشکاران مرد شهرستان سرابمی باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه ورزشکاران مرد در هیات ها و باشگاه های ورزشی شهرستان سراب به تعداد 2301نفر که از این تعداد 335 نفر از طریق جدول گرجسی- مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامهی پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی که توسط بیر، اسمیت و آلن (2004) تدوین شده است و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های ذهن آگاهی 0/73 و تاب آوری 0/79 و به دست آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تاب آوری و ذهن آگاهی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(.(P> 0/01 همچنین بین خرده مقیاس های تاب آوری و ذهن آگاهی ورزشکاران رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP> 0/01 و هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خرده مقیاس های تاب آوری 32/2 درصد از تغییرات ذهن آگاهی ورزشکاران شهر سراب را به صورت مثبت پیش بینی می کند. به نظر می رسد تمرکز و توجه مربیان بر نقش کلیدی مهارت های روان شناختی ازجمله تاب آوری در عرصه رقابت های ورزشی، می تواند باعث بهبود ذهن آگاهی و به دنبال آن زمینه ساز کسب موفقیت های هر چه بیشتر ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.

لینک کمکی