فایل word رابطه توانايي فراشناخت و اهداف پيشرفت تبحري با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي پايه اول وسوم مقطع دبيرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه توانايي فراشناخت و اهداف پيشرفت تبحري با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي پايه اول وسوم مقطع دبيرستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: یکی از بیماریهای روانی که بشر امروز دست درگریبان آن است اضطراب نام دارد.یکی از انواع اضطرابها،اضطراب امتحان ا ست که به عنوان یک عامل بازدارنده درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ودان شجویان ا ست که هزینه های هنگفتی رابرجوامع تحمیل می کند.گاه این اضطراب ها از چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره وتحصیلی آنان را دشوار می سازد.مواد وروش کار:مطالعه حاضر ازنوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر تیزهوش وعادی پایه اول وسوم دبیرستان های شهر قائن در سال تحصیلی 1391-92 می با شد..برای جمع آوری داده هااز پر سشنامه های ا ستاندارد حالت فرا شناختی اونیل وعابدی))1996، اضطراب امتحان ابوالقاسمی وهمکاران))1357 وترکیبی از پرسشنامه اهداف پیشرفت تبحری میگلی وهمکاران )2000(وانگیزش تح صیلی هارتر))1981برای اهداف پی شرفت تبحری ا ستفاده گردید. پس ازجمع آوری پر سشنامه ها ،داده ها در نرم افزار SPSS وارد وبا استفاده از روش های آماری tمستقل،من ویتنی یو،،همبستگی پیرسون،رگرسیون وzفیشر تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان دادندکه بین توانایی فراشناخت واهداف پیشرفت تبحری با اضطراب امتحان دردانش آموزان عادی وتیزهوش رابطه منفی ومعنادار مشاهده شد.هم چنین بین میانگین نمره توانایی فراشناخت واهداف پیشرفت تبحری دردانش آموزان تیزهوش نسبت به عادی به طور معناداری بیشتر بود .نتیجه گیری: باتوجه به این نتایج به نظر می ر سد که توانایی فرا شناختی واهداف پی شرفت تبحری درکاهش وافزایش ا ضطراب امتحان دانش آموزان نقش به سزایی دارد.

لینک کمکی