فایل word رابطه ذهن آگاهي و پرخاشگري (نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبيرستان عصر انديشه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ذهن آگاهي و پرخاشگري (نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبيرستان عصر انديشه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل word رابطه ذهن آگاهي و پرخاشگري (نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبيرستان عصر انديشه) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان عصر اندیشه می باشد که حجم نمونه این پژوهش 80 نفر از دانش آموزان دبیرستان عصر اندیشه می با شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. در پژوهش حا ضر برای برر سی روایی از پر س شنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) و پرسشنامه پرخاشگری (AQ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که مقدار ضریب بدست آمده برای ذهنآگاهی برابر با 0,044؛ مشاهده برابر با 0,094؛ عمل توام با هوشیاری برابر با 0,101 ؛ غیرقضاوتی بودن به تجریه درونی برابر با 0,07 و غیرواکنشی بودن برابر با 0,024 میباشد و از نظر آماری معنی داری می با شد یعنی تاثیر مثبتی بر پرخا شگری دارند ولی مقدار ضریب بد ست آمده برای تو صیف برابر با 0,046 می باشد یعنی تاثیر مثبتی بر پرخاشگری ندارد.

لینک کمکی