فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر می باشد. از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر می باشد که از 5247 نفر 358 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبکهای دلبستگی بشارت و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده شد. نتایج بدست آمده گویای آن است که رابطه ی مثبتی بین سبک دلبستگی ایمن و هر یک از راهبردهای مقابله ای دانش آموزن یعنی فاصله گرفتن، مسئولیت پذیری، حل مساله ، ارزیابی مجدد مثبت و خود کنترلی می باشد اما رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و راهبرد مقابله ای حمایت اجتماعی، گریز- اجتناب و رویارویی معنادار نیستند. بیشترین شدت همبستگی بین سبک دلبستگی ایمن و راهبرد مقابله ای فاصله گرفتن و کمترین آن بین سبک دلبستگی ایمن و راهبرد مقابله ای حمایت اجتماعی می باشد.

لینک کمکی