فایل word رابطه سبک هاي مطالعه و انگيزه پيشرفت با خودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک هاي مطالعه و انگيزه پيشرفت با خودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان میتواند به عوامل مختلفی مانند سبکهای مطالعه و انگیزه پیشرفت وابسته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سبک های مطالعه و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان در سال تحصیلی 1396-97 بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل همه ی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار بود. شرکت کنندگان 140 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های سبکهای مطالعه، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی تحصیلی را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار spss تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین سبکهای مطالعه، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. سبکهای مطالعه با خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد، همچنین انگیزه پیشرفت با خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی