فایل word راهکارهاي اجرايي دانشگاه فرهنگيان در راستاي ارتقا کيفيت آموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهکارهاي اجرايي دانشگاه فرهنگيان در راستاي ارتقا کيفيت آموزش وپرورش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت آن به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است، پژوهش حاضر باهدف آسیبشناسی دانشی، نگرشی و مهارتی نومعلمان با رویکرد کیفی انجام یافت. مشارکت کنندگان با شیوه هدفمند 14) نفر) و از بین فارغ التحصیلان سالهای 97 و 96 دانشگاه فرهنگیان شهر تهران تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که آسیب های بعد مهارتی شامل: ضعف در مدیریت کلاس ، ضعف در زمینه ارزشیابی توصیفی ، ضعف در روشهای تدریس دروس ابتدایی ، ضعف در انجام فعالیتهای پژوهشی و ضعف در استفاده از روشهای تدریس نو در کلاسهای پرجمعیت ، ضعف در تشخیص دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ، ضعف در زمینه طرحهای اجرایی آموزش وپرورش ، ضعف در مهارتهای برقراری ارتباط با همکاران و اولیا و آسیب های بعد دانشی شامل ضعف در بهرهگیری از منابع علمی روز دنیا و قطع ارتباط علمی پژوهشی مستمر نومعلمان با دانشگاه فرهنگیان ، ضعف در رسیدن به نتایج و اهداف تعیین شده کارورزی و ضعف علمی و آموزشی میباشد همچنین در بعد نگرشی ازجمله آسیبها شامل جایگزینی تمایلات مادی به جای انگیزه های معنوی و تغییر نگرش به حرفه معلمی بود. یافته های این پژوهش اهمیت توجه به برنامهریزی در سطوح عالی وزارت آموزشوپرورش و دانشگاه فرهنگیان و در سطح عملیاتی، لزوم اتخاذ تدابیر لازم توسط مدیران مدارس را به منظور کاهش آسیب های دانشی، نگرشی و مهارتی نومعلمان آینده را مورد تاکید قرار میدهد.

لینک کمکی