فایل word شناسايي نيازهاي شرکتهاي دانش بنيان استان کرمانشاه و اولويت بندي اين نيازها بر اساس رويکرد تاپسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي نيازهاي شرکتهاي دانش بنيان استان کرمانشاه و اولويت بندي اين نيازها بر اساس رويکرد تاپسيس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از معضلات اساسی در فرایند نیاز سنجی، انبوه اطلاعات بدست آمده است. مسئله این است، کدام یک ازاطلاعات باید مد نظر قرارداده شود. در واقع تصمیم گیری غیر صحیح در این زمینه میتواند بسیاری از زحمات را تحت الشعاع قرار دهد. غالب شرکتهای دانش بنیان برای راه اندازی طرحهای جدید فارغ التحصیلان و متخصصان دانشگاهی، با مشک مواجه می باشند.از طرفی کار آفرینان متخصص در تامین منابع مورد نیاز با چالش های زیادی روبرو هستند. نقش پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان از طریق خلق دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص حرفه ای و فناوراست. فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات از واقعیت های کنونی است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی نیازهای شرکتهای دانش بنیان استان کرمانشاه بر اساس رویکرد تا پسیس میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایش (رویکرد تاپسیس) داده های تحقیق گردآوری شده است. جامعه آماری 40 نفر از مدیران و متخصصان پارک علم و فناوری کرمانشاه است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. اعتبار و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوری و روش آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار spss داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دو صورت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای نیاز فرهنگی، نیاز مالی، نیاز فیزیکی و نیاز انسانی و استقرار شرکتهای دانش بنیان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین اولویت بندی صورت گرفته نیاز فرهنگی با وزن 0 658 در اولویت اول، نیاز مالی با وزن 0 516 در اولویت دوم، نیاز فیزیکی با وزن 0 503 در اولویت سوم و نیاز انسانی با وزن 0 475 در اولویت چهارم قرار دارد.

لینک کمکی