فایل word شيوع مصرف الکل در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيوع مصرف الکل در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مصرف و سوء مصرف الکل بر جنبه های مختلف زندگی انسان اثرات مخربی دارد و این می تواند بر روی کیفیت زندگی اثرمنفی بگذارد. نتایج حاصل از نرخ بالای مصرف و سوءمصرف الکل در میان دانشجویان، بسیار وسیع و متنوع است در ایران نیز شواهدی مبنی بر شیوع مصرف الکل در میان جوانان و دانشگاهیان وجود دارد.مطالعه حاضر به بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نسبن به مصرف الکل و تفاوت نکرش بین دختران و پسران می پردازد. مطالعه حاضر توصیفی- مقایسه ای بوده که به بررسی نگرش دانشجویان دختر و پسر به مصرف الکل پرداخت. از تعداد 250 نفر دانشجوی ورودی سال 1396 با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 150 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و به مطالعه راه یافتند. بر اساس نتایج میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها 33/29 3/92 بود. در کل نگرش به الکل مردان با اندکی تفاوت، مثبت تراز زنان است نتایج حاصل از نرخ بالای مصرف و سوءمصرف الکل میان دانشجویان است و این امر خارج از جنسیت می باشد و در هر دو جنس به وفور مشاهده می شود.

لینک کمکی