فایل word طراحي و اعتبارسنجي برنامه درسي آموزش خانواده مبتني بر پيشگيري از آسيب پذيري جنسي کودکان با تاکيد بر آموزه هاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و اعتبارسنجي برنامه درسي آموزش خانواده مبتني بر پيشگيري از آسيب پذيري جنسي کودکان با تاکيد بر آموزه هاي اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

برنامه درسی به عنوان مجموعه ی نظام یافته ای از تجویزهای تربیتی بر پایه مبانی منسجم(توصیفی) طراحی می شود.هر قدر توصیف ها منطقی تر،اصولی تر و منسجم تر باشد،تجویزهای استخراج شده کارگشا تر،شفاف تر و منطقی تر خواهد بود. مساله تربیت جنسی از مسائل مهمی است که توجه اولیا و مربیان و دیگر متولیان امر تربیت را به خود مشغول ساخته است ؛ به گونه ای که کارشناسان امور تربیتی را بر آن داشته تا در زمینه مزبور به تحقیق بپردازند و دیدگاه های کاربردی ارائه دهند.صاحب نظران تربیتی معتقدند که تربیت انسان در زمینه جنسی،بخشی از تربیت او را تشکیل می دهد. یکی از موضوعاتی که همواره در محیط مدرسه و مخصوصا در خانواده باید مورد توجه واقع شود مسئله تربیت جنسی کودکان است؛ اما با وجود اهمیتی که دارد تلاش چندانی در راستای آموزش آن صورت نگرفته است. یکی از دلایل آن به نظر میرسد آگاهی اندک والدین و مربیان از اهمیت تربیت جنسی است. نکته اساسی در اینجا این است که هم خانواده و هم مدرسه در تربیت جنسی کودکان موثر هستند، اما والدین و مربیان اطلاعات و توانمندی کافی برای تربیت جنسی دانش آموزان را دارا نیستند (فرمیهنی فراهانی، .(1383لذا به منظور ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی از منابع متعددی ازجمله،پژوهش ها،تالیفات،اسناد کتابخانه ای ونظر متخصصان استفاده شده است.براساس اطلاعات بدست آمده از منابع مذکورالگوی مطلوب برنامه درسی در خصوص تربیت جنسی برای اولیا و مربیان مدارس استخراج گردید و جهت اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان مرتبط استفاده شده است.از این رو پژوهش پیش رو در صدد تبیین آن است که یک تربیت ایده آل جنسی در برنامه درسی اولیا و مربیان برچه مبانی و مستنداتی استوار است و در راستای حمایت از سلامت روحی کودکان، قواعد و راهکارهای تامین کننده سلامت روحی و امنیت جنسی آن هم بر اساس باورهای دینی و اسلامی آنان کدامند

لینک کمکی