فایل word عوامل جامعه شناختي موثر بر افزايش زندگي مجردي و ارائه راهکارها جهت رفع اين مشکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل جامعه شناختي موثر بر افزايش زندگي مجردي و ارائه راهکارها جهت رفع اين مشکل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه، شاخص سن ازدواج است عوامل جامعه شناختی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زیادی از جمله بیکاری، بالا رفتن سطح تحصیلات، مشکلات مسکن، پایین بودن سطح درآمد و بالا رفتن سطح توقعات و بسیاری از عوامل دیگر میتوانند در بالا رفتن سن ازدواج و افزایش دورن تجرد تاثیرگذار باشند که در درازمدت ممکن است پیامدهای زیادی برای فرد و جامعه داشته باشد و فردگرفتار پدیده هایی چون اعتیاد، خودکشی و روابط نامشروع و انواع و اقسام بی بندوباری گردد به همین جهت افراد مجرد آسیب پذیرترند و هزینه ی بیشتری را به جامعه تحمیل میکنند از طرف دیگر با توجه به اینکه کاهش دوران تجرد به عنوان یکی از نشانه های برجسته پویایی جامعه و رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است میبایست گامهای موثری در جهت کاهش گرایش به دوران تجرد برداشته شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر افزایش دوران تجرد بین جوانان 30 - 40 ساله منطقه 5 شهر تهران در سال 1395 پرداخته است. برای انجام این پژوهش در بخش نظری از روش اسنادی و در بخش سنجش و تحلیل از روش پیمایش استفاده شده است و برای متغیرهای مورد مطالعه راهکارهایی ارائه گردیده است. جامعه آماری این پژوهش جوانان 30-40) ساله) ساکن منطقه 5 شهرداری تهران در سال 1395می باشد و حجم نمونه 384 نفر میباشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها با نرم افزار Spss19 آنالیز شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای نوع شغل، وضعیت مسکن خانواده، میزان تحصیلات فرد، شرایط خاص شخصی، میزان تحصیلات والدین و سن (به ترتیب از میزان تاثیرگذاری بیشتر تا کمتر) با گرایش به افزایش دوران تجرد رابطه معنادار وجود دارد. اما بین جنسیت با گرایش به افزایش دوران تجرد رابطه معنادار وجود نداشت.

لینک کمکی