فایل word لزوم توجه به تفکر انتقادي در برنامه درسي مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word لزوم توجه به تفکر انتقادي در برنامه درسي مدارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تفکر انتقادی ارزشمندترین مهارت است که مدارس می توانند به فارغ التحصیلان خود تخصیص دهند. تدریس تفکر انتقادی همیشه هدف آموزشی برای معلمان در تمام رشته ها و سطوح بوده است. با این حال، این نتیجه همیشه انجام نگرفته است. رشد و پرورش مهارت های فکری، به ویژه مهارت های تفکر انتقادی یادگیرندگان، همیشه درنظام های آموزشی موضوع پیچیده ای بوده، اما امروزه حالت بحرانی به خود گرفته است. زیرا طبق برونداداطلاعات جامعه از توانایی سال های اخیر، متخصصان امور تربیتی، به شدت از ناتوانی یادگیرندگان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده اندعلاقه به توسعه توانایی های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست.در چند دهه اخیر؛ صاحب نظران از ابعاد مختلف به بررسی تفکر انتقادی و پرورش آن به عنوان یکی از اهداف اصلی مدارس پرداخته اندمدارس. امروز بتدریج از این سن6ت دیرینه فاصله گرفته و بیشترین توجه خود را صرفا به ارائه اطلاعات معطوف کرده اند و این امر در حالی است که درعصر انفجار اطلاعات؛ نه تنها برخورداری از اطلاعات خام که تجزیه و تحلیل آنها حائز اهمیت است . یکی از اهداف اصلی مدارس تربیت انسان های متفکر و خلاق است و برنامه درسی مدارس باید به فراگیران کمک کند تا ضمن تسلط بر مباحث علمی موردنظر؛ توانایی استدلال ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مطالب و تفکر انتقادی را نیز داشته باشند. تفکر انتقادی قدرتی در شخص ایجاد می کند که او را برای چالش های دنیای به سرعت متغیر کنونی آماده می سازد.یکی از راه های دست یابی و پرورش مهارت های تفکر انتقادی در یادگیرندگان، تدوین برنامه های درسی مناسب درنظام های به تعبیری، تفکر انتقادی را می توان فرایند تبدیل چارچوب تحلیل ضمنی ذهن به یک چارچوب عینی برای تبدیل .آموزشی است ×اطلاعات، تجارب و مهارت های کسب شده از طریق برنامه درسی و تجارب حاصله در موقعیت های آموزش و یادگیری معنا کرد.در این مقاله، ضمن بیان لزوم توجه به پرورش تفکر انتقادی در مدارس، سطوح آن ، نوع تفکر و ارتباط آن با برنامه های درسی را معرفی و بررسی می کنیم.

لینک کمکی