فایل word مدل سازي معادلات ساختاري رابطه تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني و کيفيت تدريس معلمان مقطع ابتدائي شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي معادلات ساختاري رابطه تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني و کيفيت تدريس معلمان مقطع ابتدائي شهر کرمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مقطع ابتدائی شهر کرمان بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان مقطع ابتدائی شهر کرمان بود. از جامعه آماری مذکور بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، نمونه ای به حجم 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بوده است. به منظور سنجش فرضیات از آزمون های همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت تدریس معلمان رابطه مثبت دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی نیز با کیفیت تدریس معلمان رابطه مثبت دارد.

لینک کمکی