فایل word مقايسه حساسيت اضطرابي و عملکرد شناختي در کودکان نابينا و بيناي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه حساسيت اضطرابي و عملکرد شناختي در کودکان نابينا و بيناي استان اردبيل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در کودکان نابینا و بینای سازمان بهزیستی استان اردبیل میباشد. طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کودکان نابینا و بینای استان اردبیل بودند که از این بین تعداد 40 نفربه روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی استفاده شد و در نهایت اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین دو گروه از کودکان نابینا و بینا در متغیرهای حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی تفاوت معناداری وجود داردP<0/05 به طوری که حساسیت اضطرابی در کودکان نابینا بیشتر از کودکان عادی است. همچنین عملکرد شناختی در کودکان نابینا کمتر از کودکان عادی بوده است. بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و خدمات مشاوره ای برای کاهش مشکلات روان شناختی کودکان نابینا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لینک کمکی