فایل word مقايسه کمرويي دانش آموزان دختر ورزشکار و غيرورزشکار مقطع متوسطه اول شهر سراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه کمرويي دانش آموزان دختر ورزشکار و غيرورزشکار مقطع متوسطه اول شهر سراب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمرویی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه اول شهر سراب اجرا گردید. روش تحقیق علی– مقایسه ای یا پس رویدادی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهر سراب در سالتحصیلی 1396-97 به تعداد 1134 نفر بود که پس از همتاسازی از طریق سن و وضعیت اقتصادی خانواده ها، نمونه ای به تعداد 68 نفر برای هر گروه ورزشکار و غیر ورزشکار به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه کمرویی استنفورد (SSI) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. برآورد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصان و اساتید و برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای کمرویی 0/70 به دست آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مانوا در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر کمرویی تفاوت معنادار وجود دارد (P> 0/01) و این تفاوت به گونه ای است که دانش آموزان غیرورزشکار در کمرویی به طور معناداری نمرات بالایی را نسبت به دانش آموزان ورزشکار به دست آورده اند . در مجموع نتایج و یافته های حاصل از ادبیات پژوهش و یافته های حاصل از پژوهش حاضر حاکی از نقش و اهمیت ورزش در کاهش کمرویی می باشد، به طوری که در پژوهش حاضر تفاوت معناداری بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار از نظر متغیر مذکور مشاهده شد.

لینک کمکی