فایل word نقش اطعام در عزاداري امام حسين از منظر قرآن وحديث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش اطعام در عزاداري امام حسين از منظر قرآن وحديث :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

اطعام در اسلام، شامل حوزه های فردی و اجتماعی است که عوامل تامین کننده آن نیز متنوع هستنداطعام یکی از سنت های دینی است که کارکردهای آن متفاوت است در تاثیر آن بر شعایر الهی بویژه عزاداری امام حسین از منظر قرآن کریم وروایات ، سوال کلیدی ما، در این پژوهش خواهد بود. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات و استنباط از آیات و روایات مربوط به آثار و پیامدهای اطعام ، چهارده اثر عمده را برای اطعام که بیانگر نقش اطعام است ،ازجمله : باعث مغفرت پروردگار. نشانه ایمان .نجات دهنده از آتش جهنم. سروروشادی در قیامت.برخورداری از شرابهاى بهشتى. عبور از صراط .حفظ از از شرور روز قیامت دور کردن گناهان .صله رحم. بهترین اعمال نزد خدا .اطعام بهشتی. برابر حج مقبول.واحیای شعایر الهی بویژه عزاداری امام حسین را بیان میکند. در این نوشتار به انواع اطعام از منظر قرآن وروایات وتاثیرآن از بعد فردی واجتماعی نیز توجه شده است وتاثیر آن در امور دنیوی واخروی نیز برسی شده است که با توجه به نگاه قرآن کریم ، درباره اطعام وتاثیر آن بر شعایر الهی که از ابعاد اجتماعی می باشد تاثیر اطعام بر عزاداری سیدالشهداکه خود نمونه ای از شعایر الهی می باشد بیان شده است کهاز جمله اثرات مهم آن می توان به این موارد اشاره کرد . 1-افزایش رزق وروزی 2-افزایش روحیه از خود گذشتگی وایثار 3-کمک به فقرا 4-ریشه کن کردن فقر 5-ایجاد روحیه تعاون وهمکاری در سطح اجتماع 6-ایجاد روحیه استقلال طلبی 7-جذب افرا به مجالس مذهبی 8-استکبار ستیزی 9-احیای شعایر الهی 11 -رضایت خدا واهل بیت. این موارد را میتوان از جمله تاثیرات اطعام درزمینه عزاداری اهل بیت دانست .که این دو تاثیر دو سویه دارند از یک طرف اطعام باعث جذب مردم به این مراسمات می شود . واز طرف دیگر همین مراسمات باعث تشویق افراد می شود تا درزمینه عزاداری امام حسین اطعام نمایند

لینک کمکی