فایل word نقش عدالت سازماني در ارتقاء بهزيستي شغلي معلمان مدارس ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش عدالت سازماني در ارتقاء بهزيستي شغلي معلمان مدارس ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1397-98 به تعداد 1748 نفر است. حجم نمونه با روش نمونهگیری طبقهای نسبی از بین دو ناحیه یک و دو آموزشوپرورش شهر همدان و بر اساس جدول کرچسی و مورگان به تعداد 316 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن((1393 و بهزیستی شغلی هاییت و پارکر (2011) بود که روایی آنها توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزارها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب؛ عدالت سازمانی 0/92 و بهزیستی شغلی 0/93 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی - استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با بهزیستی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج پیش بینی نشان داد که از طریق مولفه های عدالت سازمانی میتوان بهزیستی شغلی معلمان را پیش بینی کرد.

لینک کمکی