فایل word نقش مديريت ايمني و محيط زيست بر شگل گيري ميراث صنعتي براي آينده اي پايدارمطالعه موردي: شرکت توليدي کلران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مديريت ايمني و محيط زيست بر شگل گيري ميراث صنعتي براي آينده اي پايدارمطالعه موردي: شرکت توليدي کلران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیریت ایمنی و محیط زیست بر شگل گیری میراث صنعتی برای آینده ای پایدار انجام شده است. جامعه مورد نظر شرکت تولیدی کلران است و نمونه آماری برا ساس فرمول کوکران تعداد 108 نفر تعیین و پر س شنامه های طراحی شده ب صورت نمونه گیری تصادفی ساده در بین نمونه منتخب توزیع شد. روایی و پایایی ابزار از طریق روش های علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت و داده های گردآوری شده از طریق آزمون های همبستگی در قالب تکنیک معادلات ساختاری بوسیله آزمون کمو و بارتلت، کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون و همبستگی در قالب نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدیریت بهداشت بر شکل گیری میراث صنعتی برای آینده ای پایدار در شرکت تولیدی شیمیایی کلران رابطه معناداری (R=0/52) ، مدیریت ایمنی بر شکل گیری میراث صنعتی برای آینده ای پایدار در شرکت تولیدی شیمیایی کلران رابطه معناداریR=-0/45 و مدیریت محیط زیست بر شکل گیری میراث صنعتی برای آینده ای پایدار در شرکت تولیدی شیمیایی کلران رابطه معناداری (R=0/76) دارد.

لینک کمکی