فایل word نگاهي به پديده مهاجرت روستا – شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاهي به پديده مهاجرت روستا – شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مهاجرت پدیده ای اجتماعی است که در همه کشورها چه توسعهیافته و چه درحال توسعه وجود دارد. لیکن نوع مهاجرتها متفاوت ا ست. مهاجرت میتواند در سطح بین المللی، ملی، ناحیه ای و محلی اتفاق بیفتد. دراینبین مهاجرت رو ستا - شهری پدیده ای است که امروزه در تمام کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است و براثر علل مختلفی اتفاق میافتد و تاثیرات متفاوتی بر هر دو منطقه مهاجر فرست و مهاجرپذیر میگذارد. در این مقاله نگاهی اجمالی به پدیده مهاجرت، نظریه های مهاجرت، مهاجرت روستا – شهری، علل و پیامدهای مهاجرت روستا - شهری و مهاجرت روستا - شهری در ایران، گردیده است.

لینک کمکی