فایل word ارزيابي اقتصادي پروژه پخش سيلاب کاشمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اقتصادي پروژه پخش سيلاب کاشمر :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بحران آب در اغلب مناطق کشور، لزوم اجرای طرح های مختلف استحصال آب را توجیه می نماید. در اجرای طرح پخش سیلاب کاشمر نیز همانند سایرطرح های پخش سیلاب کشورمبالغ نسبتا زیادی هزینه شده است. وجود دیدگاه های متفاوت درخصوص نتایج و راندمان حاصل از پروژه های پخش سیلاب، ارزیاب اقتصادی این فعالیت ها را به منظوراطلاع از نسبت منفعت به هزینه پروژه ضروری می سازد. در این پژوهش ابتدا کلیه هزینه ها و درآمدهای پروژه پخش سیلاب کاشمر برای سال های مورد بررسی تعیین شد. سپس راندمان اقتصادی پروژه بااستفاده از روش های متداول اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی اقتصادی پروژه نشان داد که با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 20 درصد ارزش حال خالص NPV پروژه معادل 243944716/8 ریال می باشد که مثبت بودن آن حاکیاز فزونی درآمدهای پروژه بر هزینه های آن می باشد. نسبت منفعت به هزینه B/C پروژه نیز معادل با 1/74 بدست آمد که با توجه به اینکه رقم یاد شده بزرگ تر از یک می باشد حاکی از اقتصادی بودن اجرای پروژه می باشد و در نهایت نرخ بازده داخلی پروژه معادل با 55 درصد محاسبه گردید که مقایسه این رقم با حداقل نرخ قابل قبولی یعنی 20 درصد نشان دهنده این است که اجرای پروژه آبخوانداری کاشمر از نظر اقتصادی کاملا مقرون به صرفه است.

لینک کمکی