فایل word بررسي پتانسيل سيلاب در مناطق خشک و بهره برداري از آن (مطالعه موردي حوزه ابخيز سفيدآبه سيستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پتانسيل سيلاب در مناطق خشک و بهره برداري از آن (مطالعه موردي حوزه ابخيز سفيدآبه سيستان) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی وضعیت هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز بمنظور شناسایی و پتانسیل یابی این مناطق جهت بهره برداری و حرکت به سمت توسعه پایدار می باشد. برای اجرای این تحقیق بررسی کتابخانه ای صورت گرفت و مطالعات موجود در خصوص حوزه های آبخیز ورودخانه های مرزی جمع آوری شد. همچنین براساس نقشه های توپوگرافی 1:50000 نقشه های مورد نیاز از قبیل توپوگرافی، خاک، راه، پوشش گیاهی سکونتگاه ها تهیه گردید و براساس آنها بازدیدهای صحرایی انجام پذیرفت واقدام به شناسایی تکرار سیل براساس اطلاعات مردمی وآمار هواشناسی گردید. پوشش گیاهی منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نمونه های خاک از حوزه ها جمع آوری و انالیز شد. برای اندازه گیری میزان هرزآب های هر زیر حوضه از روابط تجربی روش SCSآمریکا استفاده شد. وضعیت اقتصادی واجتماعی، زیست محیطی زیر حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت میزان سیلاب منطقه برآورد شد نتایج نشان می دهد که با توجه به وضعیت خاک، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و شیب منطقه مقدار CN3,CN2,CN1 حوضه به ترتیب 76، 82 و 88 می باشد براساس بارندگی 24 ساعته حدود 80 میلی متر میزان رواناب سالانه این محدوده با استفاده از روش SCS، 65940000 متر مکعب برآورد شده است. که بدون هیچ گونه استفاده ای به پایین دست جریان می یابد و علاوه بر آن جاده ها و پل ها را نیز تهدید می نماید. بررسی ها میدانی نشان میدهد که بارندگی حدود 10 میلی متر در منطقه باعث ایجاد رواناب می شود اندازه گیری های میدانی نشان داد که با ریزش حدود 40 میلی متر بارندگی در حوضه مورد بررسی، 17988480 متر مکعب سیلاب ایجاد گردید.

لینک کمکی