فایل word بررسي سيستمي عوامل موثر بر سرانه ي آب شهري (مطالعه موردي: شهر بيرجند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سيستمي عوامل موثر بر سرانه ي آب شهري (مطالعه موردي: شهر بيرجند) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

رشدروزافزون جعمیت خشکسالی، پی در پی، کمبود بارش و برداشت بی رویه از منابع آبی سبب گردیده تا کشور ایران با بحران کم آبی مواجه گردد. یکی از راه های مقابله با این بحران مدیریت مصرف به ویژه در بخش آب شهری می باشد که این امر در ابتدا با شناخت عوامل موثر بر کاهش ویا افزایش مصرف محقق می گردد. در این مطالعه عوامل اثرگذار درتغییر میزان مصرف آب شهری در شهر بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی در نرم افزار Vensim و به صورت سیستمی بررسی ومدل گردید. نتایج نشان داد که افزایش پارامترهایی مانند جمعیت، درجه ی حرارت، روزهای تعطیل، فشار آب (فشار شبکه ی توزیع) و زمان استحمام و همچنین کاهش پارامترهایی مانند بارندگی، درآمد افراد، قیمت آب و همچنین کاهش استفاده از قطعات کاهنده ی مصرف سبب افزایش مصرف آب وافزایش سرانه ی آب شهری می گردد. به گونه ای که تغییرات هم زمان این پارامترها نسبت به حدآستانه ی آن ها و شرایط موجود ر منطفه به میزان یک واحدافزایش در جمعیت، درجه حرارت، فشار آب درآمد افراد، قیمت اب، استفاده از قطعات کاهنده ی مصرف اب در بخش های خانگی وعمومی و روزهای تعطیل و یک واحد کاهش درمیزان بارندگی و زمان استحمام سبب افزایش 24 درصدی سرانه ی آب شهری در سال 1393 نسبت به سال 1392 گردید. بنابراین باید با استفاده از روش های صحیح مصرف مانند استفاده از قطعات کاهنده ی مصرفو کاهش زمان استحمام و همچنین کاهش نشت و تلفات آب و انتخاب یک تعرفه ی صحیح، مصرف آب به ویژه در سطح شهری و در مناطق خشک ونیمه خشک کشور را کنترل شود.

لینک کمکی