فایل word بررسي کمي و کيفي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي سربيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کمي و کيفي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي سربيشه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حوضه آبریز سربیشه با کد مطالعاتی 5203 یکی از زیر حوضه های هامون هیرمند می باشد باتوجه به مطالعات هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی، دشت سربیشه به دو آبخوان شمالی و جنوبی تقسیم گردیده که وضعیت هر آبخون به طور مجزا مورد بحث قرار گرفته است جهت بررسی کمی دشت هیدروگراف واحد و بیلان آب زیرزمینی برای آبخوان شمالی و جنوبی ترسیم و محاسبه شده است. براساس نتایج ترسیم هیدروگراف واحد در بازه زمانی مهرماه 76 لغایت مهرماه 93، متوسط افت سالانه آبخوان شمالی سربیشه 16 سانتی متر و آبخوان جنوبی سربیشه معادل 19 سانتی متر می باشد. نتایج حاصل از بیلان هیدروژئولوژی بیانگر کسری مخزن معادل 3 میلیون متر مکعب برای آبخوان شمالی و 1/71 میلیون متر مکعب برای آبخوان جنوبی می باشد جهت بررسی وضعیت کیفی آبخوان های سربیشه داده های کیفی چاه های انتخابی موجود در دشت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های کیفی منابع انتخابی آبخوان شمالی نشان می دهد که هدایت الکتریکی از 2838.6 میکروموس بر سانتی متر در اردیبهشت ماه 1387 به 3114.82 میکروموس بر سانتی متر در اردیبهشت ماه 92 رسیده که شاهد افزایش 276 میکروموس بر سانتی متر می باشیم، نتایج منابع انتخابی آبخوان جنوبی نیز نشان دهنده افزایش هدایت الکتریکی به میزان 186 میکروموس بر سانتی متر 6207.32 میکروموس بر سانتی متر در اردیبهشت ماه 1387 به 6693.67 میکروموس بر سانتی متر در اردیبهشت ماه 92 ت و رخساره آن دشت سربیشه کلرورو سدیک است ودر رده بندی آب های سخت تا کاملا سخت قرار دارد.

لینک کمکی