فایل word بررسي مقايسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گياه شاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گياه شاهي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، اثرات سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهی در سال 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش سوپر جاذب و هوموس به نسبت مساوی هرکدام در سطوح 1%، 3%، 5% وزنی در سه تکرار جمعا در 18 گلدان انجام گرفت. همچنین به منظور مقایسه نتایج با خاک بدون مواد ذکر شده، سه گلدان به عنوان تیمار شاهد در سه سطح و سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد هوموس بر طول ساقه، وزن تر ریشه، خشک ریشه و وزن تر ساقه باشاهد اختلاف معنی داری نداشت ونسبت به پلیمر در تمام فاکتورهای مورد بررسی اختلاف معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که هوموس بیشترین تاثیر را بر عملکرد شاهی داشته است.

لینک کمکی