فایل word پيش بيني نسبت جذبي سديم SAR در رودخانه گرگانرود بااستفاده از شبکه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج عصبي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني نسبت جذبي سديم SAR در رودخانه گرگانرود بااستفاده از شبکه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج عصبي فازي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رودخانه ها اصلی ترین منابع تامین آب بخش های کشاورزی، صنعت وشرب بوده، لذا توجه به خصوصیات کیفی و کمی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بررسی و پیش بینی پارامترهای کیفی و کمی آب در طول رودخانه به منظور تصمیم گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می گردد. به منظور دست یابی به این اهداف استفاده از نرم افزارها ومدل های ریاضی و کامپیوتری اجتناب ناپذیر است. در دهه های اخیر کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی در بسیاری از علوم مهندسی جهت شبیه سازی و پیش بینی پدیده ها متداول گردیده است در این مقاله تحقیقی بر روی رودخانه گرگانرود در شمال شرقی ایران به منظور پیش بینی و شبیه سازی کیفیت آب از پارامترهایی نظیر سدیم، کلسیم، منیزیم و SAR با دوره آماری 46 ساله سال های 1346-1390 در ایستگاه هیدرومتری تمر استفاده گردید. به منظور تحلیل داده های دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی از نرم افزار MATLAB استفاده شده است نتایج نشان دادند که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به سیستم استنتاج عصبی فازی دارای تخمین مطلوب تری در شبیه سازی و برآورد SAR می باشد.

لینک کمکی