فایل word تحليل روند تغييرات کيفي آب رودخانه کشکان با استفاده از ازمون من کندال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل روند تغييرات کيفي آب رودخانه کشکان با استفاده از ازمون من کندال :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آگاهی از وضع کیفی آب و تغییرات زمانی آن در مدیریت پایدار منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به ارزیابی روند تغییرات بلندمت کیفیت آب رودخانه کشکان در محل ایستگاه هیدرومتری آفرینه، برای سال 1355 تا 1390 پرداخته است. بدین منظور از دو پارامتر و TDS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. برای بررسی روند متغیرها از روش آماری ناپارامتریک من کندال استفاده شد. آزمون روند تغییرات افزایشی معناداری را برای هر دو سری زمانی نشان داد. همچنین طبقه بندی کیفیت آب برای آبیاری به روش دانشگاه کالیفرنیا انجام گردید. نتایج نشان داد که در دهه اخیر درجه مشکلات استفاده، به لحاظ شوری، برای هر دو پارامتر مورد بررسی در محدوده کم تا متوسط بوده است و درصورت تداوم خشکسالی های هیدرولوژیک این درجه مشکل به طبقه شدید ارتقا پیدا خواهد کرد. همسو بودن تغییرات شدت خشکسالی با افزایش میزان غلظت این پارامترها، صحت این موضوع را بیان می کند.

لینک کمکی