فایل word تخمين رسوب معلق ورودي به چاه نيمه هاي سيستان و بلوچستان با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاج فازي - عصبي و منحني سنجه رسوب (مطالعه موردي: جريکه چاه نيمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين رسوب معلق ورودي به چاه نيمه هاي سيستان و بلوچستان با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاج فازي - عصبي و منحني سنجه رسوب (مطالعه موردي: جريکه چاه نيمه) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ارائه راه کارهای مناسب جهت برآورد دقیق بار معلق رودخانه ها در پروژه ها منابع آب کاربردهای فراوانی دارد. به دلیل تاثیر پارامترهای مختلف بر انتقال رسوبات در رودخانه ها، تعیین معادلات حاکم بر آن مشکل بوده و مدل های ریاضی نیز در این راستا از دقت کافی برخوردار نیستند. امروزه استفاده از سیستم های هوش مصنوعی به عنوان راه کاری جدید در تحلیل مسائل آبی گسترش یافته است. در تحقیق حاضر از شبکه های عصبی، منطق فازی عصبی و منحنی سنجه رسوب جهت برآورد رسوب استفاده شده است.در این مطالعه از سه ترکیب مختلف ورودی برای تخمین بار رسوبی استفاده گردید. در حالت اولیه دبی رسوب تنها تابعی از دبی جریان همان روز در نظر گرفته شده است. در حالت دوم دبی رسوب علاوه بر دبی جریان همان روز،تابعی از دبی جریان روز قبل نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت در حالت سوم دبی رسوب علاوه بر دبی جریان همان روز،تابعی از دبی جریان روز قبل و دو روز قبل نیز در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش شبکه عصبی با ضریب تبیین 0/84 و میانگین مربع خطای 0/05 از دقت بالاتری نسبت به مدل های دیگر در ایستگاه جریکه چاه نیمه برخوردار است.

لینک کمکی