فایل word تعيين سطح پوشش برف استان خراسان جنوبي با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS در سال آبي 1392-1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين سطح پوشش برف استان خراسان جنوبي با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS در سال آبي 1392-1393 :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در سال های اخیر گرم شدن جهانی هوا و افزایش سریع رشد جمعیت، افزایش مصرف آب در زمینه های مختلف زندگی انسان را در پی داشته است. برف یکی از مهم ترین منابع آب شیرین است. آب حاصل از ذوب آن تامین کننده آب بخش شرب و کشاورزی می باشد. روش های مطالعاتی مختلفی برای ارزیابی میزان برف مورد استفاده قرار می گیرد که در تمامی آنها کمبود داده های برف سنجی به علت فقر تعداد ایستگاه های هواشناسی مشهود است. استفاده از تصاویر ماهواره ای به منظور ارزیابی پوشش های برفی امورزه درمطالعات برف سنجی جایگاه ویژه ای دارد. هدف این مطالعه ارزیابی سطح پوشش برف استان خراسان جنوبی با استفاده از محصول MOD10A2 تصاویر سنجندهMODIS در سال 2013 و سال آبی 1392-1393 بوده است. بازه زمانی دوره برفی منطقه از آذر تا فروردین ماه تعیین شد. برای دو سال 1390 و 1392 در مجموع 18 تصویر از اندیکس های H22V5,H23V5 ماهواره TERRA مورد پردازش قرار گرفت. سطح پوشش برف با توجه به مرز سیاسی استان وداده های ماهواره برحسب پیکسل برفی در نرم افزار ERDAS 9.1 محاسبه گردید. پس از آن داده های ماهواره ای با داده های برف گزارش های ایستگاه های بارانسجی مورد مقایسه قرار گرفت که بررسی ها نشان داد که در سال 1392-1393 حجم آب معادل برف محاسبه شده 71/22 میلیون متر مکعب بوده است.

لینک کمکی