فایل word منشايابي عوامل تاثيرگذار بر کيفيت آب در حوضه آبخيز سد کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منشايابي عوامل تاثيرگذار بر کيفيت آب در حوضه آبخيز سد کرج :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کیفیت آب بیان گر قابلیت های آن برای استفاده های مختلف است و هر نوع استفاده از آب در دامنه ای از یک یا چند پارامتر خاص فیزیکی و شیمیایی ممکن و میسر می شود به طوری که اگر کیفیت آب به سمت کاهش کارآیی وقابلیت آن تغییر یابد و میزان تغییر به وجود آمده معنی دار باشد آلودگی ایجاد می شود . عامل اولیه اثرگذار بر کیفیت آب در یک حوضه آبخیزف اتمسفر است اما، مهم ترین نقش را نوع تشکیلات زمین شناسی، طول مسیر طی شده و مدت زمان این جابجایی ایفا می کند. علاوه بر این امروزه با پیشرفت صنایع، افزایش جمعیت و عدم کنترل مناسب زیست محیطی، خطرات بسیاری از نظر آلودگی آب ها وجود دارد. اثرات چندگانه انواع آلودگی ها محیط های آبی، تخریب بوم سازگاران های آبی وخشکی، افزایش هزینه های تصفیه و احیای آب برای مصارف مختلف به ویژه شرب انسان، کاهش تقاضای تفرجی، اثرات ساحلی و تغییر جریانات آبی دررودخانه ها و آبراهه هاست. با توجه به اهمیت آب در زندگی انسان، یکی از مسائل مهم در رابطه با آب، شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت آب و برنامه ریزی در جهت جلوگیری یا کاهش آلودگی آب و به حداقل رسانده هزینه ها است. در این تحقیق با استفاده از برقراری رابطه رگرسیونی بین پارامترهای کیفیت آب و حوضه و تفسیر نتایج بدست آمده، اقدام به منشایابی و تغیین عوامل اثرگذار بر کیفیت آب شد به این صورت که کلیه عوامل دارای تغییرات زمانی مربوط به حوضه و پارامترهای کیفیت آب به سه دوره تفکیک و رگرسیون زمانی بین هر یک از عوامل حوضه و پارامترهای کیفیت آب برقرار شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب است که اولا مقدار کلیه پارامترهای کیفیت آب حوضه سد کرج، در سطح استاندارد مطلوب برای مصارف شرب و کشاورزی است و ثانیا عامل تعیین کننده کیفیت آب در حوضه سد کرج نوع سازند زمین شناسی است.

لینک کمکی