فایل word تاثير برندسازي داخلي بر رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير برندسازي داخلي بر رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word تاثير برندسازي داخلي بر رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربايجان شرقي می باشد. برای این منظور، 50 نفر از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربایجان شرقی پرسشنامه های استاندارد برند سازی داخلی پونجایسری و ویلسون 2009 و رضایت شغلی ویسوکی و کروم 1991 را به طورداوطلبانه تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین برندسازی داخلی با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.p<0/01، r=0/836 بین مولفه های برندسازی داخلی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد تغییرات متغیر رضایت شغلی کارکنان به اندازه 69/9 درصد از متغیر برندسازی داخلی تاثیر پذیرفته است.

لینک کمکی