راهنمای تهیه‌ی چکیده‌ی جامع (Extended abstract)

  •  نویسنده مسئول مکاتبات مقاله می بایست برای ارسال مقاله با عضویت در وب سایت کنفرانس و با ایجاد یک حساب کاربری از طریق آن نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.

  •  مقالات باید به صورت چکیده‌ی جامع (Extended abstract) در Microsoft Word مطابق با قالب پیشنهادی کنفرانس به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود.

  •  مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبلا در کنفرانس و یا محل دیگری ارائه یا چاپ نشده باشند.

  •  مقالات ارسالی نباید صرفا ترجمه، اقتباس و یا خلاصه شده مقاله دیگری باشد. به عبارت دیگر مقاله ارسالی باید حاصل انجام پژوهش های اصیل و دربرگیرنده یافته های نوین علمی باشد.

  •  اسامی نویسندگان و آدرس آنها زیر عنوان مقاله آورده شود و زیر نام ارائه کننده خط کشیده شود.

  •  متن مقاله باید واضح و موجز باشد و قبل از ارسال از نظر صحت نوشتار و گرامر بررسی شود.

  •  چکیده جامع باید به صورت هدف، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و مراجع ساختار یافته باشد.

  •  متن مقاله باید حداقل ۷۰۰ کلمه و حداکثر ۳ صفحه باشد. ارائه شکل‌ها و جدول‌ها در چکیده جامع الزامی نیست.