فایل word مقاله برآورد ارزش تفريحي پارک جنگلي قرق در استان گلستان با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط

ت :38سابقه و هدف:در سال‌های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزش‌گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداخته‌اند و پیشرفت قابل توجهی در ارزش‌گذاری منافع مصرفی و غیر مصرفی اکوسیستم‌های طبیعی به دست آورده‌اند و تعداد قابل توجهی مطالعه در خصوص ارزش غیر مصرفی اکوسیستم‌های طبیعی انجام گرفته است. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی قرق با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است.مواد و روش‌ها:برای نیل به هدف‌های پژوهش پرسشنامه گزینش انتخاب دوگانه دوبعدی برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش ت

فایل word بررسي نشست فروريزشي پوسته سد مسجدسليمان بر اثر بارش باران

ت : 8چکیده مقاله: سدهای سنگریزه ای دارای رفتار پیچیده ای در بین انواع سدهای خاکی هستند و پیشبینی و پایش رفتار آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. سد مسجدسلیمان که سدی با پوسته سنگریز است پیچیدگیهای رفتاری خاصی درهنگام ساخت و بعد از آن در طول دوران بهره برداری از خود نشان داده است. در پژوهش حاضر در ابتدا آزمایشهای سه محوری انجام گرفته بر روی مصالح سد با استفاده از نرم افزار FLAC 2D و به کارگیری مدل رفتاری سخت شوندگی/نرم شوندگی (SS) مدلسازی شده و بعد از حصول دقت مناسب در مدلسازی آنها، به شبیه سازی عددی بدنه سد مسجدسلیمان به صورت آنالیز همبسته هیدرومکانیکا