فایل word ارزيابي فعاليت ضدميکروبي ايزوله‌هاي لاکتوباسيل جدا شده از خميرترش هاي سنتي بر عليه باسيلوس سرئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي فعاليت ضدميکروبي ايزوله‌هاي لاکتوباسيل جدا شده از خميرترش هاي سنتي بر عليه باسيلوس سرئوس :


تعداد صفحات : 12

در این پژوهش، اثر بازدارندگی 71 ایزوله‌ لاکتوباسیل جدا ‌شده از خمیرترش‌های سنتی روی باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از 3 روش (لکه‌گذاری، چاهک و دیسک کاغذی) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در روش‌های چاهک و دیسک کاغذی، هیچ‌گونه هاله عدم رشدی در پلیت‌های مربوطه مشاهده نشد ولی اثر بازدارندگی ایزوله‌های لاکتوباسیل در برابر باکتری باسیلوس سرئوس در روش لکه‌گذاری به صورت ایجاد هاله‌های شفافی اطراف پرگنه‌های لاکتوباسیل در محیط کشت میکروبی نمایان شد. کلیه ایزوله‌های لاکتوباسیل قادر به جلوگیری از رشد باسیلوس سرئوس در روش لکه‌گذاری بودند ولی بین ایزوله‌های لاکتوباسیل از لحاظ خاصیت ضدمیکروبی اختلاف معنی‌داری (p<0.01) وجود داشت. از بین ایزوله‌های لاکتوباسیل مورد ارزیابی، 8 ایزوله به‌طور معنی‌داری دارای فعالیت ضدمیکروبی قویتری بودند و قطر هاله شفاف در اطراف پرگنه این ایزوله‌ها در محدوده 83/7-67/2 میلی‌متر گزارش گردید. ایزوله‌های لاکتوباسیل شماره 70، 46، 21، 55، 59 و 11 با ایجاد هاله شفاف به ترتیب به قطر 83/7، 67/7، 33/7، 16/7، 7 و 7 میلی‌متر به‌عنوان ایزوله‌های لاکتوباسیل با فعالیت ضد‌میکروبی قوی در روش لکه‌گذاری گزارش شدند. این ایزوله‌ها می‌توانند پتانسیل استفاده به‌عنوان کشت‌های آغازگر را در تهیه خمیرترش و تولید نان دارا باشند.

لینک کمکی