فایل word تأثير ضد اتصالي بيوسورفکتانت Lactcobacillus rhamnosus بر باکتري هاي جداسازي شده از بيوفيلم خط توليد شير پاستوريزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير ضد اتصالي بيوسورفکتانت Lactcobacillus rhamnosus بر باکتري هاي جداسازي شده از بيوفيلم خط توليد شير پاستوريزه :


تعداد صفحات : 17

بسیاری از باکتری­ها دارای قابلیت اتصال به سطوح می­باشند که از این قابلیت آن­ها با مفهومی به نام بیوفیلم یاد می­شود. بیوفیلم­های متصل به خطوط تولید صنایع غذایی مشکلات عدیده­ای را در خط تولید و محصول نهایی ایجاد می­کند لذا بررسی روش­های کنترل آن­ها ضروری می­باشد. در این پژوهش ابتدا باکتری­های تشکیل­دهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه کارخانه­ای در شهر اصفهان، جداسازی، خالص­سازی و شناسایی (به کمک آزمون­های بیوشیمیایی) شد. پس از آن بیوسورفکتانت حاصله ازATCC 7469 Lactcobacillus rhamnosus استخراج گردید و سپس بررسی اثر ضد اتصالی بیوسورفکتانت به روش میکروتیترپلیت و خوانش جذب نوری با الیزاریدر صورت گرفت. نهایتاَ داده­ها به روش تجزیه واریانس برای آزمون فاکتوریل و مقایسه میانگین به روش LSD در سطح احتمال 5% آنالیز شدند. نتایج نشان می­دهد که غالب­ترین باکتری­های جداسازی شده متعلق به جنس Staphylococcusبا 19% از جمعیت کل می­باشد. هم­چنین میانگین اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت استفاده­شده در این پژوهش، 8/42% می­باشد، بیشترین اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت بر Klebsiella pneumoniae با 3/82% کاهش اتصال و کمترین اثر ضد­انصالی بر باکتری Staphylococcus aureus با 2/4% کاهش اتصال می­باشد. لذا با توجه به مثبت بودن اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت مذکور، استفاده از آن در خط تولید در طی فرآیند CIP توصیه می­گردد.

لینک کمکی